ขั้นตอนการทำงาน

1. การวิเคราะห์โครงการ เริ่มจากการวิเคราะห์สถานภาพและการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. การออกแบบโครงการ ทำความเข้าใจรวมถึงวางแผนด้านเวลาให้สอดคล้องกับภารกิจสำคัญที่ต้องทำ
3. เตรียมแผนงานอย่างละเอียดและ
วางแนวทางการปฏิบัติ
เตรียมระบบการนำเสนอวิธีการรับ-ส่งข้อมูลและ การจัดเตรียมแนวทางการติดต่อ
4. การวางแผนและจัดแบ่งงาน คัดสรรพนักงานที่รับผิดชอบ ขนาดโครงการ วางแผนการทำงานของพนักงาน แต่งตั้งคนรับผิดชอบโครงการ ผู้ดูแลและประเมินผล
5. การประเมินผลและการตอบสนอง ผลตอบรับด้านคุณภาพ การควบคุมและความสม่ำเสมอ
6. สรุปผลและการติดตามผล นำเสนอผลลัพธ์และพิจารณาการตอบรับจากผู้ทำสัญญา, กำหนดรูปแบบให้เหมาะสมและติดตามผล